Javni poziv za upis djece sa liste čekanja

Septembar 19, 2020

Poštovani roditelj

U skladu sa Javnim pozivom ministra obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11-34-14-33304-4/20 od 18.9.2020. godine, objavljujem poziv za dodatni upis djece u vrtiće za školsku 2020/21 godinu i to u objekte AN-NUR Hadžići, SAN Stari Grad, CICIBAN Novi Grad i VOGOLINO Vogošća.

TRAJANJE KONKURSA

Poziv za dodatni upis djece traje do popune slobodnih mjesta, a najkasnije do 26.9.2020. godine.

KO MOŽE BITI KORISNIK

Na dodatni upis se mogu prijaviti:

  • Roditelji/staratelji djece koja se nalaze na Listi čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, broj: 02-01-513/20 od 3.8.2020.. godine uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu;

USLOVI JAVNOG POZIVA

Na osnovu člana 19 Pravilnika o prijemu i boravku djece u ustanovu, djeca se upisuju u vrtić redoslijedom kako se prijavljuju, do popune slobodnih mjesta, a prednost pri prijemu imaju:

• djeca koja će koristiti usluge ustanove u novoj školskoj godini do 31.8.2021. godine i 
• djeca koja će koristiti cjelodnevni boravak u novoj školskoj 20120/21 godini.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Nakon odobravanja upisne aplikacije, roditelji na upisnom sastanku dostavlja sljedeću dokumentaciju i to:

  1. On-line upisna aplikacija (ovdje),
  2. Ljekarsko uvjerenje (koje se smije biti starije od 01.08.tekuće godine),
  3. Izvod iz matične knjige rođenih (trajni dokument ili ovjerena kopija),
  4. . Kopiju lične karte i prijavnice o mjestu boravka za roditelje/staratelje.

OBAVEZNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

U sklopu Cjelovitog razvojnog programa za djecu u godini pred polazak u školu,  u svim objektima ustanove realizira se i Obavezni program predškolskog obrazovanja, nakon čega dijete dobiva Uvjerenje o završenom programu.

MJESEČNA NAKNADA

Mjesečna naknada po djetetu je 160,00 KM.
Iznos popusta za upis drugog djeteta je 30% a trećeg i svakog narednog 40%.
Odluka o cijenama usluga za školsku 2020/21 godinu br. 8-627/20, važe i za roditelje/staratelje djece koja se prijave po ovom pozivu, osim stavki 1; 1.1; 2; 3; 4. i 5. člana 1. iste.

UPISNA APLIKACIJA

Za upis nove djece, kao i za obnovu upisa, potrebno je popuniti E-APLIKACIJU

(klikom na sliku idete direktno u aplikaciju)

Prije popunjavanja e-Aplikacije za upis, preporučujemo da preuzmete i pročitate Uputstvo za on-line upis i obnovu upisa djece (pdf dokument), s ciljem eliminisanja i minimiziranja eventualnih grešaka i nedoumica prilikom popunjavanja iste.

U slučaju problema sa upisnom aplikacijom, molimo kontaktirajte na e-mail: podrska@omnitask.ba
Za dodatne informacije u vezi upisa možete nas kontaktirati putem e-maila: vrtic@bhcentar.ba ili pozivom na broj telefona 033/265-775.

I na kraju, preporučujem da pročitate Informaciju “Kako upisati dijete u predškolsku ustanovu”

JAVNI POZIV

Ovdje možete preuzeti Javni poziv ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo

Direktor ustanove
Eldin Ždralović

Zahvalnica za upis djeceSport i tjelesne aktivnosti za djecu