Kako upisati dijete u predškolsku ustanovu?

Programi za djecu predškolskog uzrasta koji se ostvaruju u BH Centru predškolska ustanova Sarajevo su:

 1. Cjeloviti razvojni programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne zaštite djece od 6 mjeseci života do polaska u školu koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. 
 2. Specijalizirani programi ranog učenja stranog jezika (engleski), sporta sa tjelesnim  aktivnostima, program skijanja i program plivanja.
 1. Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. 
 2. Rehabilitacioni program za djecu sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju i traumatiziranom djecom. 

U skladu sa potrebama djece i zahtjevima roditelja, ustanova može izvoditi i druge programe u sklade sa zakonskim i podzakonskim aktima. 

Upis: 

Od juna 2023. godine upis djece u ovu predškolsku ustanovu se vrši po osnovu javnog poziva – konkursa uz zadovoljavanje određenih uslova kojeg objavljuje Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i to elektronskim putem kroz svoj jedinstveni EMIS sistem, a na osnovu predhodno dobivenih podataka iz ove ustanove o broju slobodnih mjesta u ustanovi po odgojnim uzrasnm grupama.

 

Prednost pri upisu imaju djeca: 

 • koja su već koristila cjeloviti razvojni programa predškolske ustanove,
 • koje će koristiti cjeloviti razvojni program do kraja nove školske godine i 
 • koja će koristiti cjeloviti razvojni program kroz cijelodnevni boravak u novoj školskoj godini. 

 

Staratelji čije dijete koristi usluge ustanove u tekućoj školskoj godini najmanje 6 mjeseci, a koji je predao zahtjev za upis u upisnom roku i koji nema dospjelih a neplaćenih obaveze prema ustanovi na dan 15.08. tekuće godine, ima prednost u nastavku korištenja usluga ustanove u novoj školskoj godini.  

Postupak upisa 

U skladu s planom upisa za svaku novu školsku godinu, predškolska ustanova Ministarstvu dostavlja podatke o slobodnim mjestima po odgojnim grupama. Po objavljivanju javnog poziva – konkursa za upis od strane Ministarstva, roditelji kroz sistem EMIS-a prolaze fazu registracije, fazu izbora predškolske ustanove i fazu objave rang liste. Po konačnoj objavi rang liste dijete je primljeno (ne upisano) u ovu predškolsku ustanovu.
Ministarstvo svakog mjeseca objavljuje javni poziv – konkurs za upis dece u predškolske ustanove pa tako roditelj može u toku školske godine upisati djeteta u ovu ustanovu ukoliko se ista nalazi na listi Ministarstva odnosno ukoliko u istoj postiji slobodnih mjesta.

Upis u ustanovu: 

Nakon što je dijete primljeno u predškolsku ustanovu, odnosno njegov OID se nalazi  na konačnoj rang listi Ministastva, roditelj/staratelj (u daljem tekstu: roditelj) svoj zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu dostavlja putem elektronske aplikacije predškolske ustanove Vrticnet (u daljem tekstu: upisna aplikacija), kojoj možete pristupiti OVDJE

Upisna aplikacija je forma u koju roditelj unosi sve potrebne podatke o djetetu koje upisuje, vrsti boravka, objektu u koji ga želi upisati, njegovo socijalno i zdravstveno stanje, period od kad do kad želi koristiti usluge ustanove, dodatne usluge (specijalizrane programe) te podatke o roditeljima. Svi podaci trebaju biti tačno unešeni.  

Uz upisnu aplikaciju roditelj dostavlja: 

 • Ljekarsko uvjerenje izdato od strane ovlaštena javne ili privatne zdravstvene ustanove, kojom se potvrđuje zdravstvena sposobnost za upis i boravak djetata u ustanovu. Ljekarskim uvjerenjem dijete stiče uvjete za boravak sa djecom u grupi. Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 30 dana do dana polaska u predškolsku ustanovu.  
 • Uvjerenje o državljanstvu (u daljem tekstu: uvjerenje) je je orginalan dokument kojeg izdaje ovlaštena državna institucija s rokom važenja do 6 mjeseci. Uvjerenje može biti i ovjerana kopija.
 • Izvod iz matične knjige rođenih (u daljem tekstu: izvod) je orginalan dokument kojeg izdaje ovlaštena državna institucija bez roka važenja. Izvod može biti i ovjerana kopija.  
 • Potvrda o mjestu prebivališta djeteta je dokument koji izdaje ovlašteni organ i ista ne može biti starija od 30 dana.
 • Lična karta i prijavnica o mjestu boravka roditelja. Ukoliko dijete nema drugog roditelja ili živi samo sa jednim roditeljem, neophodno je dostaviti kopiju pravosnažnog dokumenta  nadležnog organa (u daljem tekstu: samohrani roditelj).  Prijavnica o mjestu boravka ne može biti starija od 30 dana. 
 • Punomoć je dokument kojim roditelji ili samohrani roditelj, daju saglasnost radniku ustanove da osobi čije je ime i prezime navedeno u obrazcu punomoći može primiti ili predati drugoj osobi  dijete iz objekta ustanove. Punomoć roditelji ovjeravaju kod nadležnog državnog organa. 
 • Potvrda o zaposlenju jednog od roditelja,
 • Lični karton je podzakonska pedagoška evidencija određena Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije u predškolskoj ustanovi. Lični karton popunjava roditelj i isti se u roku od 10 dana od dana upisa dostavlja ustanovi. Lični karton se nalazi u dosjeu djeteta u objektu koji isti pohađa. Podaci u ličnom kartonu su povjerljive prirode i isti može koristiti ustanova, zdravstvene ustanove i druge nadležne ustanove uz pisanu saglasnost roditelja. Kad se dijete upiše u osnovnu školu, lični karton se po službenoj dužnosti dostavlja toj školi.  
 • I drugi akti koji budu naknadno donešeni 

Spisak dokumentacije za upis možete preuzeti OVDJE

Direktor predškolske ustanove sa roditeljima djece koja su primljena za upis, zaključuje Ugovor o korištenju usluga ustanove (u daljem tekstu: ugovor o boravku). Ugovor o boravku se zaključuje prije početka korištenja usluga predškolske ustanove. Po zaključenju ugovora o boravku, dijete može boraviti u objektu predškolske ustanove. 

 

Smatra se da je roditelj odustao od upisa u predškolsku ustanovu: 

 • Ukoliko se ugovor o boravku ne donese najkasnije 12 sati prije prije početka školske godine, a o razlogu roditelj pismeno ne obavijesti Upravu predškolske ustanove, 
 • Ukoliko se ugovor o boravku ne potpiše u roku od tri dana od dana izrade i njegovog slanja na mail roditelja, a o razlogu roditelj pismeno ne obavijesti Upravu predškolske ustanove. 

 

Ugovorom o boravku  se regulišu prava, obaveze i odgovornosti ustanove i roditelja. Ugovor o boravku se zaključuje do kraja školske godine, osim ukoliko roditelj ne zatraži na kraći period. Ugovor o boravku se može zaključiti na period od najmanje mjesec, a najviše do kraja školske godine i to do 15 ili do zadnjeg dana u mjesecu.  

Dužnosti roditelja – korisnika usluga: 

 • da će u skladu sa kućnim redom ustanove i svojim mogućnostima organizirati dolazak i odlazak djeteta iz objekta ustanove isključivo u pratnji punoljetne osobe; 
 • da će dostaviti ovjerenu punomoć za osobu koja nije roditelj, a dovodi i odvodi dijete iz objekta ustanove; 
 • da će dovoditi i odvoditi dijete u i iz ustanove u okviru ugovorene vrste i vremena boravka ; 
 • da će koristiti ID karticu/e za prijavu i odjavu djeteta kroz elektronski sistem predškolske ustanove (u daljem tekstu: VrticNet) te iste čuvati od oštećenja i zloupotrebe; 
 • da će aktivirati i koristiti svoj korisnički nalog VrticNet  te poduzeti sve preventivne mjere zašite svojih i tuđih podataka u istom te zaštiti isti od zloupotrebe od strane lica koji nisu korisnici predškolske ustanove. U slučaju promjene mjesta prebivališta, lične karte ili broja telefona, opunomoćenika i u drugim slučajevima, izvršiti ažuriranje podatataka putem svog korisničkog naloga VrtićNet, te ovjerenu kopiju novih dokumenata dostaviti u što kraćem roku od izvršene promjene; 
 • da će svoje mjesečne obaveze na ime usluga boravka prema predškolskoj ustanovi, plaćati do 15. u mjesecu za tekući mjesec, a ostale usluge do dana dospjeća; 
 • da će dostaviti liječničku potvrdu i to do zadnjeg dana u mjesecu za dane neprisutnosti djeteta u objektu ustanove, 
 • da će prestati koristiti usluge i ispisati dijete iz ustanove u skladu sa aktima ustanove. 
 • da će se pridržavati prava i obaveza određenih Ugovorom o boravku, i drugih odredaba iz akata ustanove o kojima će biti upoznat, kao i one koji se donesu u toku školske godine tj. trajanja obligacionog odnosa; 

 

Dužnosti predškolske ustanove: 

 • da će roditelja prije potpisivanja ugovora o boravku, upoznati sa svim aktima predškolske ustanove; 
 • da će djetetu u radnim danima sedmice obezbjediti ugovorenu vrstu boravka; 
 • da će izdati maksimalno do dvije ID kartice;  
 • se obavezuje na potpunu realizaciju ugovorene vrste boravka; 
 • da će uz pisanu saglasnost roditelja uz prethodno mišljenja ovlaštene osobe iz predškolske ustanove ili druge ovlaštene institucije, djetete omogućiti realizaciju specijaliziranog programa;  
 • da će pratiti razvoj djeteta i upozoriti roditelja na uočene probleme kod istog;  
 • da će osigurati dijete od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u skladu sa Općim uslovima za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) koje određuje osiguravajuća kuća;  
 • da će voditi evidenciju o svakodnevnoj prisutnosti djeteta;  
 • da će roditelju ispostaviti račun usluga za vrstu boravaka i cijeli ugovoreni period, izdati knjižnu obavijest kojom će umanjiti, dati popust ili uvećati mjesečnu cijenu u skladu sa aktima predškolske ustanove;  
 • da će roditelju omogućiti konzumiranje svih prava regulisanih aktima ustanove 

 

Zahvaljujemo se na vašem interesovanju za upis i vašeg djeteta u našu ustanovu. Nadamo se saradnji na obostrano zadovoljstvo jer naš moto je: 

SRETNO DIJETE – ZADOVOLJAN RODITELJ – USPEŠNA USTANOVA